תקנון האתר

1. הגדרות

להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתקנון זה:

האתר – אתר האינטרנט של http://orligolan.com

בית האופנה – "אורלי גולן" עוסק מורשה

המעצבת – אורלי גולן

המוצרים – כל הפריטים  המופיעים באתר ומוצעים למכירה

זמן האספקה – בין 4 ל10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת , ערבי חג וחגים

יום האספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים והוא בבעלות המעצבת ובית האופנה שבבעלותה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של בית האופנה,  בכתובתה:

אורלי גולן כנרת 1 כרכום מיקוד 12926 ת.ד. 146

 ו/או באימייל orli@orligolan.com

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין בית האופנה לבין הגולש ו/או המזמין.

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בית האופנה ו/או הנהלת האתר ו/או המעצבת  ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. בית האופנה שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ו. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי בית האופנה ישתדל לעשות כפי מיטב יכולתו כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ז. מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"ס 18 % על פי הדין.

ח. בית האופנה אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ט. בית האופנה עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובית האופנה לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

י. רישומי המחשב של בית האופנה בדבר הפעולות , לרבות המכירות והזיכויים המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של בית האופנה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של בית האופנה מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת בית האופנה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן

ה. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות בגדים ושירותים למכירה בחנות, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

ו. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של בית האופנה ובעליו.

ז. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד

4. אחריות בית האופנה

א. בית האופנה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים והתאמת מידות.

ד. בכל מקרה לא יישא בית האופנה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. בית האופנה אינו אחראי לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בפריטים.

ו. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ז. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS").

ח. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ט. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו , אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל ספקיה משנה, ו/או מי מטעמם

5. אמצעי התשלום

 
א. ביצוע התשלום ב-PAYPAL  נעשה דרך חברת PAYPAL בצורה מאובטחת.

 

ב. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.' את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.

 

6. פרטיות


א. הפרטים האישיים שנמסרים בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים,לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

 

ב. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.


ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך.
במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.


ד. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, בית האופנה מתחייב בזאת שלא יעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים,
 

ה. עם מילוי פרטיך האישיים אתה מסכים בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתר כי בית האופנה "אורלי גולן" רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני,לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.


ו. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל או לחלופין בטופס "צור קשר".

 

7. הזמנה משובשת


א. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר.
אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה - יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוניinfo@orligolan.com    או בטלפונים המצוינים בעמוד "צור קשר" תוך ציון מס' ההזמנה.

ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין,  התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

8. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

1.ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.בניכוי עמלות הסליקה ואו הגבייה הנגבים ע"י חברות האשראי והגבייה , ראה ערך סעיפים 8ב3 & 8ב4

2. זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות ממועד ההזמנה. המזמין יישא בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. לאחר 48, לא יינתן זיכוי כפי כי אם זיכוי למימוש באתר.

3.באם בוצעה הקנייה באמצעות חשבון PAYPAL , אזי זיכוי יועבר לחשבון PAYPAL של המזמין ו-. 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר {בגין עמלת PAYPAL}

4. באם בוצעה הקנייה באמצעות כרטיס אשראי , אזי זיכוי ייעשה באמצעות אותם פרטי כרטיס של המזמין ו-. 3% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. {בגין עמלות הסליקה של חברות האשראי}

ג. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד בית האופנה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

ד. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

ה. בית האופנה יהיה רשאי לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מקרה חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

4. אזל המוצר מהמלאי ;

ו. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

ז. בית האופנה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

5. מובהר ומוסכם כי פריטים הנמצאים ב-     SALE או בסוף עונה ניתנים להחלפה תוך 48 שעות בלבד ואין בגינם החזר כספי או זיכוי הניתן להמרה בפריטים מהעונה החדשה

9. אספקה ומשלוחים

א. בית האופנה  מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.

ב. בית האופנה לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

3. כל סיבה שאינה בשליטת בית האופנה.

4. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

  
לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל
מרכז ההזמנות של האתר, בשעות פעילותו,
באמצעות הדואר האלקטרוניinfo@orligolan.com או
בטלפונים המצוינים בעמוד "צור קשר" באתר,
בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 ל - 17:00